grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Zgodnie z art. 78 Konstytucji, każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Prawo wynikające z tego artykułu daje każdemu ogólnie pojętą możliwość zweryfikowania przez inny podmiot rozstrzygnięcia wydanego jako pierwszego w sprawie. Jak odwołać się od rozstrzygnięć sądu rodzinnego?

Jak i w jakim terminie wnieść apelację? Sprawy cywilne

Wnoszenie zaskarżeń w sprawach rodzinnych, takich jak sprawy rozwodowe czy sprawy o alimenty, uregulowane jest przed Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z nim od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji; Sąd pierwszej instancji to żaden inny niż ten, przed którym postępowanie się rozpoczęło. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny.

Aby zaskarżyć rozstrzygnięcie, należy najpierw wnieść o uzasadnienie orzeczenia. Następnie należy w ciągu dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem wnieść zaskarżenie. Zaskarżenia nie kieruje się jednak bezpośrednio do sądu drugiej instancji. Zgodnie z art. 369 Kodeksu, apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

dłoń z długopisem

Jak napisać apelację? Co musi zawierać?

Poza spełnieniem wymogów przewidzianych dla pisma procesowego (art. 125-1305 Kpc), apelacja musi zawierać także:

  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości, czy w części;
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  • uzasadnienie zarzutów;
  • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;
  • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany, lub uchylenia.

Chociaż prawdą jest, że niektóre czynności procesowe nie są trudne i strony mogą wykonywać je samodzielnie (niektóre wnioski w postępowaniach niespornych czy proste pozwy z zakresu prawa pracy), tak przy wnoszeniu apelacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Prawnik nie tylko dopełni wszystkich wymogów formalnych, ale także przekonująco uzasadni zarzuty podnoszone w zaskarżeniu.