grafika z wagą i symbolami paragrafu

Blog

obsługa prawna

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest szeroko regulowane przepisami prawa różnych gałęzi. Nie bez powodu zaś prawo wykształciło własną grupę zawodową – prawników – której zadaniem jest interpretacja i stosowanie owych przepisów. To zadania nie tylko skomplikowane, ale czasochłonne, i dlatego też powierzane przygotowanym do tego profesjonalistom. W przypadku podmiotów gospodarczych odpowiednia obsługa prawna ma szczególne znaczenie – o czym w dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej...

opinia prawna

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Opinia prawna to jedna z usług oferowanych przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a także uprawnienia upoważniające do jej wydawania – adwokata lub radcy prawnego. Jest to forma pomocy prawnej, której główne cele skupiają się na analizie sytuacji, rozpoznaniu napotkanych problemów oraz zaproponowaniu możliwych rozwiązań. Na opinię prawną składa się także podstawa prawna oraz koncepcje postępowania będące zgodne z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej...

Jak przebiega sprawa rozwodowa i jak się do niej przygotować?

Złożenie pozwu rozwodowego często wiąże się z trudną decyzją i jest krokiem, który może wpłynąć na wszystkie obszary życia. Uzyskanie rozwodu łączy się z koniecznością przekonania sądu o słuszności takiego wyboru i wymaga przedstawienia dowodów na jej poparcie. Kwestie związane z rozwodem bywają skomplikowane, a uzyskanie orzeczenia oznacza przejście przez całą procedurę. Strategię postępowania warto więc starannie przygotować.

Czytaj więcej...

pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

W przypadku rozpadu małżeństwa każde z małżonków może wystąpić do sądu z powództwem o jego rozwiązanie – to znaczy napisać i wnieść do sądu pozew, który będzie zawierał jego żądania. Poniższy artykuł przybliży podstawowe informacje dotyczące tego, jak napisać pozew rozwodowy.

Czytaj więcej...

rozwód

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Małżeństwo, jako regulowany przepisami prawa związek mężczyzny i kobiety, można zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwiązać. Prawo do wystąpienia o rozwód przysługuje każdemu z małżonków. Mogą jednak żądać tego tylko wtedy, kiedy nastąpił między nimi trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Wyjaśnienie należałoby zacząć od tego, czym jest pożycie małżeńskie, skoro to od jego rozkładu zależy możliwość wzięcia rozwodu. Wskazuje się, że jest to szczególnego rodzaju wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Rozwód jest zatem możliwy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpiło zerwanie wszystkich tych więzi – duchowej, fizycznej i gospodarczej – w sposób trwały i całkowity.

Czytaj więcej...

odszkodowanie

Jak dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne, którego możemy domagać się z powodu poniesionej starty. Sprawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę. Sprawca musi naprawić szkodę wyrządzona poszkodowanemu w postaci przywrócenia stanu sprzed roszczenia lub zapłacić odpowiednią sumę pieniężną.

Czytaj więcej...

prawnik, klienci, dziedziczenie

Podstawowe zasady dziedziczenia

Spadek to temat, który dotyczy lub będzie dotyczył w pewnym momencie życia niemal każdego z nas. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami i zorientować się, kto ma prawo do spadku i w jakiej kolejności.

Czytaj więcej...

windykacja

Skuteczna windykacja. Metody postępowania

Przedłużające się oczekiwanie na spłatę należności nie należy do rzadkich sytuacji. Nieterminowe regulowanie płatności utrudnia funkcjonowanie każdej firmy, ale też indywidualnych jednostek. Trudno jest ochronić się przed nierzetelnymi kontrahentami. Warto zatem znać skuteczne sposoby na odzyskiwanie własnych pieniędzy.

Czytaj więcej...

rozwód

Jak przygotować się do rozwodu?

W życiu zdarza się, że stosunki między małżonkami ulegają takiemu pogorszeniu, iż dalsze trwanie małżeństwa jest niemożliwe.

W przypadku, gdy sytuacja nie rokuje szans na poprawę wydaje się zasadne wystąpienie z pozwem rozwodowym. Skuteczne prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Czytaj więcej...

podpis na dokumentach

Jak znieść współwłasność?

Każda rzecz może mieć więcej niż jednego właściciela. Dotyczy to zarówno nieruchomości, czyli np. działek lub budynków, jak i ruchomości, czyli wszystkich pozostałych przedmiotów, m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń, ale też zwykłych sprzętów codziennego użytku, choćby telewizora czy pralki. Uprawnienia wszystkich współwłaścicieli są takie same.

Czytaj więcej...