grafika z wagą i symbolami paragrafu

Zasady przyznawania alimentów

Wychowanie dzieci to nie tylko kształtowanie ich charakteru i budowanie pożądanych postaw, ale również konieczność zabezpieczania ich bytu materialnego. Obowiązek dostarczania środków na utrzymanie dzieci spoczywa na obojgu rodziców. Jednak w sytuacji, gdy związek się rozpada, a dziecko przebywa pod opieką jednego z rodziców, zobowiązania drugiego wciąż istnieją i powinny być realizowane. 

W przypadku, gdy rodzic, z którym przebywa dziecko, chce mieć zagwarantowane prawo do otrzymywania na jego potrzeby określonych sum, najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o przyznanie alimentów. W zależności od woli współpracy drugiego z rodziców, ustalenie alimentów może nastąpić na drodze ugody między rodzicami lub wskutek postępowania sądowego. Ugoda może być zawarta w formie zwykłej umowy, choć możliwe jest też jej zawarcie np. w formie aktu notarialnego, nawet wraz z oświadczeniem rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Jednak w sytuacji, w której drugi z rodziców nie wykazuje woli polubownego załatwienia sprawy, nie pozostaje nic innego jak złożenie do sądu pozwu o zasądzenie alimentów.

 

 

przekazywanie alimentów

Przesłanki do przyznania alimentów

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego zobowiązanego polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Wysokość przyznanych alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości osoby, która jest zobowiązana do płacenia alimentów. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez sąd.

Po szczegółową poradę prawną w indywidualnej sprawie zapraszamy do Kancelarii.